Phú Yên tiếp tục chỉ đạo nóng về quản lý khoáng sản

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài.

Đó là nội dung chỉ đạo tại văn bản số: 5674/UBND-ĐTXD Phú Yên, ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ về  tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Phú Yên tiếp tục chỉ đạo nóng về quản lý khoáng sản

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở ban ngành thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên tại Công văn số 5801-CV/VPTU ngày 12/9/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy, về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thường xuyên rà soát, tham mưu giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện trình tự thủ tục thăm dò, cấp giấy phép khai thác khoáng sản và hoạt động quản lý sau cấp phép. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật và tình hình thực tiễn địa phương để cấp phép hoạt động khoáng sản, cung cấp nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên đôn đốc các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để đưa mỏ vào hoạt động khai thác.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở TNMT: “tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra đột xuất hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm nội dung Giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản được cấp; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định, nhất là các trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn mà không thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ theo quy định”.

Phú Yên tiếp tục chỉ đạo nóng về quản lý khoáng sản

Văn bản số: 5674/UBND-ĐTXD Phú Yên, ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định, nhất là các trường hợp khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển khoáng sản không phép, trái phép, quá tải trọng theo quy định.

Đối với Cục Thuế tỉnh: Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản, kịp thời xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện sai phạm; Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp và các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực khoáng sản để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phú Yên tiếp tục chỉ đạo nóng về quản lý khoáng sản

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định, nhất là các trường hợp khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển khoáng sản không phép, trái phép, quá tải trọng theo quy định. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, đối công tác quản lý và xử lý những trường hợp khai thác sai phép, trái phép, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khoáng sản, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên khoáng sản, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn theo quy định và theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, chế biến, mua bán, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp và các hành vi sử dụng phương tiện quá khổ, quá tải vận chuyển khoáng sản; Triển khai thực hiện hiệu quả phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tổ chức quản lý chặt chẽ khoáng sản tại các điểm mỏ có trong quy hoạch nhưng chưa được cấp phép khai thác, các khu vực lân cận mỏ đã được cấp phép, khu vực mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ, bàn giao đất về địa phương quản lý và các khu vực thường xuyên xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép…

Đặc biệt, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài, văn bản UBND tỉnh nêu.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button