GM

  • DOANH NGHIỆPSa thải kiểu GM

    Sa thải kiểu GM

    Muốn cắt giảm chi phí nhưng lại không muốn “mang tiếng” sa thải người lao động, General Motors (GM) đã…

Back to top button