Nợ đọng xây dựng cơ bản, trách nhiệm thuộc về ai?

Để đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa các chủ thể ký kết hợp đồng xây dựng, pháp luật về xây dựng cũng đã quy định rất cụ thể về trách nhiệm đối với bên nhận thầu và bên giao thầu.

Nguồn: Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Bài Viết Liên Quan

Back to top button