Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC bắt đầu từ ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thời gian qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, ý thức, nhận thức của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao đã góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính, mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, thực hiện các thủ tục và góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TU ngày 27-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hiệu quả từ việc nâng cao nhận thức của người đứng đầu và công chức, viên chức
Năm 2023, tại quận Cẩm Lệ, các địa phương, đơn vị có nhiều nỗ lực trong thực hiện giải quyết TTHC cho công dân, doanh nghiệp. Ý thức trách nhiệm của thủ trưởng và công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đã được nâng lên đáng kể. Một số cơ quan, đơn vị tích cực đề xuất triển khai các nhiệm vụ hoặc thực hiện rất tốt công việc cải cách hành chính được giao như Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp.
Công tác phân cấp, ủy quyền tiếp tục được triển khai. Trong đó, ủy quyền Chủ tịch UBND các phường Ban hành Quyết định và cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí đối với trường hợp “Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng” và ban hành Quyết định và cấp kinh phí hỗ trợ chi phí điều trị đối với thủ tục “trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc” thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục từ 5 ngày xuống còn 3 ngày; ủy quyền Trưởng phòng Quản lý đô thị cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh, rút ngắn thời gian giải quyết từ 14 ngày xuống còn 7 ngày làm việc.

 

Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC bắt đầu từ ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa quận Cẩm Lệ

Năm qua, quận Cẩm Lệ tiếp nhận và giải quyết 18.992 hồ sơ, trong đó có 12.589 hồ sơ chứng thực, 6.403 hồ sơ các thủ tục còn lại. UBND quận cũng tích cực vận động, hướng dẫn, khuyến khích công dân nộp hồ sơ trực tuyến nhằm cắt giảm thời gian giải quyết. Kết quả, trong năm, UBND quận có 6.393 hồ sơ trực tuyến/6.403 hồ sơ tiếp nhận. Đối với UBND các phường, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97%.

UBND quận Cẩm Lệ đã áp dụng các phần mềm tạo mã QR trong xếp hàng tự động tại Bộ phận Một cửa quận, phường, phần mềm lấy ý kiến thành viên UBND quận nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ở các lĩnh vực liên quan; tiếp tục triển khai phần mềm khảo sát tự động bằng giọng nói để khảo sát mức độ hài lòng của công dân đối với chất lượng dịch vụ công tại UBND quận. Duy trì thường xuyên việc tích hợp, kết nối tín hiệu camera tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường đến quận và thành phố đảm bảo 100%.
Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Nguyễn Quang Vinh cho biết, từ tháng 10-2023, UBND quận đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU ngày 27-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.
“Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của thủ trưởng và công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đã được nâng lên đáng kể. Các cơ quan, đơn vị có nhiều cố gắng trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hẹn đạt trên 99%. Mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ công của UBND quận đạt trên 99%. Các tiêu chí thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đạt kết quả cao, việc số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính tiếp nhận năm 2023 đạt tỷ lệ gần 100%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tiếp tục được cải thiện; xây dựng và ứng dụng hiệu quả nhiều phần mềm phục vụ công tác quản lý”, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Nguyễn Quang Vinh đánh giá.
Năm 2024, để triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2024 gắn với thực hiện chủ đề của UBND thành phố năm của thành phố “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” gắn với việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, UBND quận tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp.

“Quận sẽ tiếp tục thường xuyên quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của thủ trưởng và công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận nếu để xảy ra thiếu sót, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Lấy kết quả thực hiện cải cách hành chính làm tiêu chí quan trọng trong xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị năm 2024. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện phê bình, xử lý các biểu hiện vi phạm cũng như biểu dương, khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính”, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Nguyễn Quang Vinh nói.

Chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức của công chức, người lao động
Tại Cục Thuế thành phố, nhằm xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong công chức, người lao động, Cục Thuế thường xuyên đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của ngành văn bản pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Bộ Tài chính, ngành thuế về thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, yêu cầu nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, người lao động trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; đề cao tinh thần tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất của công chức thuế.
Trong công tác tuyên truyền, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ để người nộp thuế hiểu biết và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế; bố trí công chức có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn làm việc trong bộ phận tiếp nhận và giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế, công khai các thủ tục hành chính về thuế bằng mã QR.
Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC bắt đầu từ ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

Cục Thuế thực hiện bố trí công chức có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn làm việc trong bộ phận tiếp nhận và giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế

Đặc biệt, công tác kiểm tra nội bộ là một trong những giải pháp được lãnh đạo ngành thuế luôn quan tâm thực hiện để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong những năm qua, Cục Thuế và các chi cục thuế đã tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng theo chuyên đề hoặc lồng ghép vào các cuộc kiểm tra nội bộ. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong thực thi nhiệm vụ của công chức thuế; rà soát phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp. Ngoài ra, việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức hằng năm được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trong quá trình phân giao nhiệm vụ cho công chức, các đơn vị phải rà soát, kiểm tra để phòng tránh các trường hợp xung đột lợi ích hoặc có biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức có xung đột lợi ích theo quy định.
Vừa qua, Cục Thuế tổ chức cho 100% cán bộ, công chức trong đơn vị ký cam kết thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ luật, kỷ cương và không vi phạm pháp luật, không tham nhũng, không gây phiền hà nhũng nhiễu cho người nộp thuế; cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
Việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo bước chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất của công chức, người lao động. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế,…), ngành Thuế thành phố đều được đánh giá là không có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý thuế và công tác nội ngành; luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Thời gian tới, Cục Thuế thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục triển khai kịp thời, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy và UBND thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức thuế cần nêu cao ý thức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tuân thủ quy chế, quy trình công tác, nội quy, quy chế cơ quan; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, người lao động trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; đề cao tinh thần tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất của công chức thuế… bảo đảm thượng tôn pháp luật. Lãnh đạo cơ quan thuế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

                                                                                         PHAN NGOC – THANH NGUYÊN

Bài Viết Liên Quan

Back to top button